Restauratie - Parochie Sint-Martinus

Ga naar de inhoud
RESTAURATIE SINT-MARTINUSKERK
HET KRUIS TERUG OP DE TOREN
Nadat begin dit jaar (2019) de kerk in de stellingen gezet werd, althans de toren, was het eindelijk een teken dat de lang verwachte restauratiewerken een aanvang zouden nemen. De aangestelde firma Van Loy uit Herselt heeft onder alle weersomstandigheden doorgewerkt om de kapotte leien te vervangen en om opnieuw te voegen waar nodig. Het kruis was in zo'n slechte staat, dat het verwijderd werd en naar de eigen smederij van de firma vervoerd werd voor een grondige opknapbeurt. De bol en de haan konden niet achterblijven, en zijn nu opnieuw helemaal verguld.

Op maandag 31 mei 2020 was het dan zover: het kruis werd opnieuw geplaatst op de torenspits, de haan en de bol werden geplaatst en er voorlopig weer even afgehaald.

Pastoor Frans Wouters zorgde voor volgende interessante tekst en sprak tevens een zegengebed uit. U krijgt hier alles integraal mee.

Wijding van het kruisbeeld bij de plaatsing op de gerestaureerde toren van de Sint-Martinuskerk te Westmalle op 31 mei 2021
Het kruis op de kerktoren verwijst naar het sacrale karakter van deze kerk en toont ons zijn religieuze betekenis, de tempel van de Heer, de woonstede van God onder de mensen, een ruimte tot ontmoeting, waar mensen in rust en sereniteit kunnen bidden of met gejubel en gezangen de Heer bezingen. Een plaats van ontmoeting, stilte, rust en vree.
Het kruis troont boven het huis. Het verwijst naar de gekruisigde die zijn leven gaf opdat wij zouden leven. Het kruis dat een levensboom werd. Het is de kern van het christelijke evangelie: Jezus stierf voor de zonden van de mensen en verlost ze zo van deze zonden.
Reeds in de oudheid plaatste men deze symbolen van bol, kruis en haan op palen, bomen en torens. Ze waren er om boze geesten af te weren. En de christenen gaven er bij de kerstening hun betekenis aan.
Zo verwijst de haan naar de verloochening van Petrus (Mc. 14,30.: ‘Voor dat de haan tweemaal kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.’), een oproep om trouw te blijven aan het geloof. De haan verdedigt zijn kippen en behoedt mensen voor gevaar.
De bol, het onderste symbool, is van oudsher een heidens symbool.  De kwade geesten zijn bang voor spiegels en glanzende voorwerpen.  Daarom krijgen die bollen ook glanzende kleuren.  Onze kerstballen zijn er niet vreemd aan…  Waarom werd het nu een christelijk symbool? Dat is niet zo duidelijk. Het zou verwijzen naar de zondeval, naar de appel die Adam en Eva aten in het aardsparadijs  waardoor ze in zonde vervielen. De ambachtelijk smid van onze aannemer verwees naar het brood, nog een rijkere symboliek voor het volk dat in de kerk eucharistie viert en deelgenoot mag zijn aan de tafel van de Heer, de tafel van delen.

Zegengebed
Heer Jezus, laat uw zegen dan rusten op dit kruis,
laat allen die ermee getekend zijn bij hun doopsel ook opkijken naar dit kruis.
Dat het ons moge oproepen in Jezus' voetspoor ons leven te richten naar onze medemens
en allen die Gij ons toevertrouwt.
Dat het ons oriënteert naar binnen, naar het hart van Uw boodschap
en ons helpt te doen opstaan uit pijn, verdriet, onmacht en kwetsbaarheid
zodat wij als echte leerlingen van Jezus elkaar ontmoeten in liefde
en elkaar leven geven doorheen verbondenheid, broederlijkheid en solidariteit.
Dat wij het brood, het leven delen en er de vreugde van smaken tot in lengte van dagen.
God van leven wil dan dit kruis + zegenen, + heiligen en + wijden onder aanroeping van de H. Martinus, de patroonheilige van deze kerk.
Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Voor meer foto's kun je terecht op het youtubekanaal https://youtu.be/1vJv0dSETUs (film gemaakt door Marcel Van Ginckel).WAT STEEKT IN DE KOKER


In de vergulde bol die boven op de torenspits komt, onderaan het kruis, steekt vanaf heden een koker met de volgende boodschap waarvoor pastoor Frans Wouters zorgde.

A.D.  2021
In het jaar des Heren 2021, in de 14de  maand dat het Coronavirus woekerde over de hele
aarde (coronapandemie) werden de meest noodzakelijke herstellingen uit het restauratiedossier van de Sint-Martinuskerk te 2390 Westmalle, dat al 18 jaar aansleepte, met de nog beperkte en bekrompen beschikbare (geld-)middelen opgestart en uitgevoerd.

Op 31 mei 2021
werd het gerestaureerde kruis
met een aardbol (brood of appel genaamd) en de haan
op de spits van de toren geplaatst.

Moge deze haan
niet alleen meteorologisch de windrichting aanduiden
maar allen die zich onder het kruis plaatsen
blijvend oproepen en wakker houden
om de diepe levenshonger naar vrede en geluk
vanuit Gods-Woord-ten-Leven,
dat zich in Jezus openbaarde,
niet te verloochenen
maar ervan te getuigen
vooraleer de haan kraait. (cfr. Mc. 14,30;72)
Dat deze symbolen van kruis, brood en haan
ons oproepen onder het kruis
ware leerlingen van Jezus te zijn,
trouw in geloof en gebed,
om Jezus’ liefde hier en nu zichtbaar te maken.

Te 2390 Westmalle,  31 mei 2021
Opdrachtgever: Gemeentebestuur Malle
Aannemer: Algemene restauratiewerken Van Loy & Cie uit Herselt
Architect: Charline Van Erck van Van Laer-Van Erck uit Hoogstraten
College van burgemeester en schepenen:
Harry Hendrickx, Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens en Wouter Patho
Kerkraad van de Sint-Martinusparochie:
Ere-voorzitter  Baron Thierry van der Straten Waillet, voorzitter Ronny Driesen,
secretaris Greet de Breuker,  penningmeester Philippe Cappuyns en leden  Maria Vandenbril, Jos Van Looveren en Frans Wouters, pastoor van de Pastorale Eenheid HH. Martha en MariaWIJZERPLATEN IN AANTOCHT
Wat we natuurlijk nog missen is het uurwerk. Maar geen nood, want dat volgt binnenkort.
De uitbesteding hiervan gebeurde door de Kerkfabriek en na nog een klein beetje geduld, zal je aan iedere kant van de toren een nieuw uurwerk zien verschijnen.
De firma die hier voor instaat, mag gebruik maken van de stellingen van de bouwfirma, waarvoor hartelijk dank.
Van zodra dit gedeelte in orde is, wordt het bovenste deel van de stelling afgebroken nadat de bol en de haan eerst zullen geplaatst worden.
Over dit volgend gedeelte van de hernieuwing mag je zeker nog een verslagje verwachten.

DE FOTO'S OP EEN RIJTJE
Met dank aan Marcel Van Ginckel
Sint-Martinus Westmalle
Terug naar de inhoud