Parochienieuws - Parochie Sint-Martinus

Ga naar de inhoud
BERICHTEN
VACATURES

Bouw Gods kerk mee op


Een oproep, een uitnodiging, maar echt niet om te helpen met de restauratiewerken van onze kerk.
Het gaat wel degelijk over het meebouwen aan onze geloofsgemeenschap, aan onze parochie.

De roep klinkt, heel luid zelfs, om mensen die mee willen helpen als vrijwilliger in onze parochie en zo mee een bakermat willen vormen voor eigentijds en voort durend geloofsleven.

Waar kijken we zeker naar uit en op wie mogen we beroep doen?

- Versterking van het Parochieteam met mannen of vrouwen die mee het beleid van de parochie op zich nemen en maandelijks eens samenkomen

- Uitbreiding van de werkgroep gezinsvieringen, ouders die zich maandelijks één keer kunnen vrijmaken om te helpen bij de opbouw van een viering vooral voor  kinderen en jongeren     

- "Preekgroepje" versterken en doorheen persoonlijke inbreng de lezingen van dat bepaald weekend meer verduidelijken. Per trimester wordt het beurtsysteem overeen gekomen

- Trekkers voor eerste communievoorbereiding of voor vormselvoorbereiding. Deze oproep richt zich vooral naar jonge mensen die met betrokken kinderen op weg willen gaan in voorbereiding tot het sacrament van de eucharistie of van het vormsel. Het gaat dus wel degelijk over twee groepjes: eentje voor eerste communie en eentje voor vormsel. Ze zorgen voor de planning, de uitnodiging en de inhoudelijke vormgeving van de samenkomsten.

- Gebedsleiders, mannen of vrouwen die zich willen engageren om een voorafgaande opleiding te volgen en zich zo leren bekwamen om voor te gaan in gebedsvieringen of in uitvaarten (of in beide). Na de opleiding bekom je van de bisschop een mandaat dat telkens na vijf jaar geëvalueerd en opnieuw toegestaan wordt. Tot de leeftijd van 80 jaar kan je zo'n mandaat uitoefenen, daarna mag je "met pensioen". Dat betekent dat de tijd stilaan dringt om hiervoor in nieuwe kandidaten te voorzien, willen we verder kunnen met mensen uit onze eigen parochie.

Leg deze uitnodigingen of oproepen niet zomaar naast je neer! Denk er eens goed over na!

Mogelijk ken je ook mensen die voor iets in aanmerking komen, iemand uit je familie, van je buren, je vrienden of andere bekenden, spreek hen zeker aan!

Voor alle verdere info over een bepaalde groep kan je altijd terecht bij:
Maria Vandenbril, tel. 03 312 17 69 of e-mail maria.vandenbril@belgacom.net
Chris Bogaerts, tel. 03 311 80 31 of e-mail chris_bogaerts@telenet.be       
WEEKKAPEL
De donderdagavondvieringen in de weekkapel gaan al geruime tijd niet meer door.
De weekkapel blijft overdag wel altijd open, zodat je er gerust kan binnenspringen voor een gebed of om een kaarsje te branden.
Voor wie overweegt om misintenties aan te vragen, blijft de mogelijkheid open voor 1ste, 3de en de 4de zondag van de maand
Met dank alvast voor uw begrip hiervoor.


BOS ACHTER HET KERKHOF
Dit bos werd over enkele jaren door de kerkfabriek Sint-Martinus aangekocht en niet door de gemeente zoals de pers het liet uitschijnen. Het is 6000m2 groot en was hoofdzakelijk met grove dennen aangeplant, het zuidelijk deel  met Canada populieren en ook enkele eiken. Het werd al snel als speelbos bij het Agentschap Natuur en Bos ( ANB)  aangegeven. Door problemen met overhellende dennen werd dit bos einde 2017 na de goedkeuring van ANB geveld op voorwaarde van het pand met loofhout terug aan te planten. Met de hulp van de Bosgroep Kempen Noord werden de bomen verkocht en gekapt.
Op voorstel van het bestuur van de kerkraad werd er verder gewerkt met de Bosgroep om het bos kindvriendelijk terug aan te planten. Dit project moest ook nog door ANB goedgekeurd worden. Om een draagvlak te vinden bij de jeugd werd er contact gezocht met de Jeugddienst van de gemeente die onmiddellijk op de vraag inging. Een eerste poging met de jeugd moest uiteindelijk afgelast worden omwille van de vorst; de tweede poging met de kinderen van de gemeenteschool "De Horizon", verliep vlot dankzij de medewerking van de hele ploeg van de bosgroep die de plantgaten op voorhand hadden gegraven. De kinderen hielpen bij het in de grond steken van de boompjes. Zij werden beloond met een versnapering aangeboden door de Bosgroep.
De kosten voor het aanplanten worden gedragen door het kerkbestuur.
Dankzij de medewerking van iedereen werd het een geslaagde dag. Hopelijk kan dit bosje snel terug groeien. Dank aan al diegenen die hun medewerking verleenden om dit te realiseren.
Parochieblad nr. 16 van 18 april


NIEUWSGIERIG KIJKEN WE UIT NAAR WIE ONS KOMT VERVOEGEN
Schotenaar Bart Gabriël Goossens werd op 10 september 2011 in de abdijkerk O-.L.-V.- ten hemel-opgenomen in Tongerlo door aartsbisschop André-Jozef Leonard priester gewijd.  Bart groeide op in Schoten, liep er school in Sint-Cordula en leerde orgel spelen bij Jos De Backer en Marc Verbeeck in de Sint-Cordulakerk. Zijn wijding ging er niet onopgemerkt voorbij want er verliepen dertig jaren sinds de vorige priesterwijding.

Zang en wierook
Zijn droom om priester te worden dateert al vanuit de kindertijd. Steun en inspiratie vond hij bij pastoor Flor Stes die hem hielp keuzes maken.  Na 15 jaar verblijf in de abdij, ziet hij zijn verder engagement in de pastoraal van ons bisdom. Hij noemt zichzelf een prototype van de nieuwe generatie jonge priesters met hernieuwde aandacht voor tradities en rituelen in de kerk, zo lazen we het in de krant bij zijn wijding. Zang en wierook krijgen dan ook hun vaste plaats in de liturgie. Met geloof en vertrouwen wil Bart zich engageren in onze gemeenschap en zet hij bewust deze stap.

Organist
De bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, heeft hem benoemd en aangesteld als priester binnen de pastorale eenheid van de H. Martha en Maria, waar hij als jonge priester erg welkom is. Tijdens de voorbije periode, wachtend en uitziend naar een ambtswoning die door het gemeentebestuur van Zoersel in orde wordt gebracht, deed hij dienst in de kathedraal, bij de zusters in Vita et Pax,  werd hij elders gevraagd als organist of maakte hij zich dienstbaar op meerdere plaatsen. Hier in Malle-Zoersel wordt zijn takenpakket ingevuld en en is aan de slag en proeft of de klankkleur van het orgel overeenstemt met het timbre van de parochianen.

Van harte welkom
Op zondag 3 november 2019 werd hij onthaald in de zondagskerk Sint - Antonius - Abt te Sint-Antonius-Zoersel waar hij de eucharistievering voorging.
Hij nam zijn intrek in de pastorie van Sint-Antonius-Abt, Handelslei 33, 2980 Zoersel.
Sint-Martinus Westmalle
Terug naar de inhoud